ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಟಿ ಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ Osmania 1954 Internet archive logo
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1937 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ಮಹಾದೇವಭಾಯಿಯವರ ದಿನಚರಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ನರಹರಿ ದ್ವಾ. ದರೀಖ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ Osmania 1953 Internet archive logo
ಮಹಾಭಾರತಾಮೃತ ಆದಿಪರ್ವ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ಗಳಗನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1931 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಖಂಡ ೧ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದ ರಾಮಾಯಣ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ Osmania 1912 Internet archive logo