ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ರಾಮಾಯಣ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ನಾಗಶರ್ಮ ಕವಿ ಕಳಾನಿಧಿ osmania 1939/00/00
ಸಪ್ತಪದಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1951
ಚುಟುಕ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ osmania 1933
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ osmania 1937
ಕಡಲೇಪುರಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ osmania 1940
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಧ್ವಜ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಹಿಂದ್ ಕಿತಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ osmania 1948
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯನದವು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಖಾಂದವು ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ osmania 1918/00/00
ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಬರಲಿರುವ ಸಮಾಜ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಷಿ ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಷಿ osmania 1948/00/00