ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ತಮ್ಮಾಜಿ ನಾರಾಯಣ ಅಮೀನಭಾವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಲ Osmania 1939 Internet archive logo
ಶ್ರ್ರಿ ಮದ್ದೈಪಾಯನಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಯಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಪುಟ ೫ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1948 Internet archive logo
ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣ ಭಾಗ-೪ ಹಾಸನದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾ ಪುರಾಣ ಸಂಪುಟ ೬ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1948 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಪುಟ ೨ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಪುಟ ೫ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣಂ ಬಾಲಕಾಂಡ ಗುಂಡಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ Osmania 1912 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾ ಪುರಾಣದ ಭಾಗ-೩ ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ Osmania 1952 Internet archive logo