ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು (ಏಕಾದಸ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದಗಳು) ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ Osmania 1919 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತ ವಿರಾಟಪರ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತವು ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ದೈವಶಿಖಾಮಣಿ ಆಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ Osmania 1940 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ೪ ಕಾಶೀಖಂಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ನಾರದೀಯಪುರಾಣ ಭಾಗ 10 ವೇದ ವ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1948 Internet archive logo
ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಂದೂರಾವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಕೆಂಭಾವಿ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಅವಂತ್ಯಖಂಡ ೫ ರೇವಾಖಂಡ ಭಾಗ ೧ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ೪ ಕಾಶೀಖಂಡ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1948 Internet archive logo