ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಸ್ಕ೦ದಮಹಾಪುರಾಣದ ಮಹೈಶ್ವರಖಾ೦ಡ ೨ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1945 Internet archive logo
ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ Osmania 1926 Internet archive logo
ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಮನಶ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ|| ಎಂ.ಡಿ. ಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೊ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ತತ್ವಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡಂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1913 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಕಾಂಡಂ ಭಾಗ ೪ ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಕಾಶಿಕಾಂಡ ೪ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1948 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಪುಟ ೧ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಎಸ್.ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1946 Internet archive logo