ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶಿವಮಹಾಪುರಾಣಂ ಭಾಗ ೯ ಉಮಾ ಸಂಹಿತ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಖಂಡ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣ ಸಂಪುಟ ೪ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯಮಹಾಪುರಾಣಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾಂದ ಮಹಾ ಪುರಾಣದ ಅವಂತ್ಯ ಕಾಂಡ - 5 - ರೇವ ಕಾಂಡ ಭಾಗ - 3 ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಮಹಾ ಪುರಾಣಂ - ೬ ನಾಗರಖಂಡ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1953 Internet archive logo
ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು Osmania 1921 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯನದವು ಕಿಷ್ಕಿಂದಾಖಾಂದವು ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ Osmania 1918 Internet archive logo