ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1948 Internet archive logo
ಕನ್ಯಕಾಪುರಾಣವು ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು Osmania 1934 Internet archive logo
ಶ್ರೀಸ್ಕಾ೦ದಮಹಾಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಂಡ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಸಾಮ್ಯವಾದವೇ ಏಕೆ ? ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ (ಅನುವಾದ ಎಂ. ಗೋವರ್ಧನ ರಾಯ) ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಹಣದ ವಿನಿಮಯ ಬೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ. ಚೈತನ್ಯ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂಪುಟ-೨ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾಪುರಾಣ ಭಾಗ ೪ ಸಂಕೀಘಟ್ಟಂ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1952 Internet archive logo
ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣದ ಬಾಲಕಾಂಡ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1954 Internet archive logo