ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಪುಟ ೬ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ೫ - ಆವಂತ್ಯಖಂಡ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ರೈತನ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿ. ಕೃಷ್ಣೈಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೈತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಂಡಳಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಸಾಮ್ಯವಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯ, ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಾ೦ದಮಹಾಪುರಾಣ‌ಂ ೫ ಆವ೦ತ್ಯಖ೦ಡ ೨ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಮಹಾಪುರಾಣ ನಾಗರಕಾಂಡ ೬ ಭಾಗ ೨ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1952 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧಗಳು ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ Osmania 1918 Internet archive logo
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡಿ. ವಿ. ಜಿ. ಕಾವ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1953 Internet archive logo